This page is automatically translated from Romanian into English.

Banca Transilvania
DESPRE BT ITALIA
Despre BT Italia

Integrează plățile cu cardul prin soluția eCommerce

Ai încercat NeoBT?

Noul online banking Banca Transilvania, care va înlocui foarte curând actuala platformă.

Din NeoBT, ai acces online la conturile tale și poți face toate operațiunile pe care le faci acum din BT24. În plus, beneficiezi de funcționalități suplimentare.

Politica de confidențialitate

Politica Băncii Transilvania S.A. privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale vizitatorilor website-ului BT Italia ("Politica de confidențialitate vizitatori website BT Italia")

Versiune aplicabilă începând cu data de 13.03.2023

Despre această Politică de confidențialitate și angajamentele noastre

Banca Transilvania S.A. – Sucursala Italia (în continuare și “BT”, “Banca” sau “noi”) se angajează să prelucreze datele cu caracter personal (în continuare și “date personale” sau “date”) ale tuturor persoanelor fizice cu care interacționează (în continuare și “persoane vizate”), în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu cele mai înalte standarde de securitate și confidențialitate, să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului în legătură cu această prelucrare și să evalueze periodic activitatea sa în acest domeniu, pentru a se asigura că aceste drepturi sunt mereu respectate.

Pentru a ne îndruma și susține în activitatea noastră în domeniul prelucrării și protecției datelor personale, am numit un responsabil cu protecția datelor (“DPO”). DPO BT poate fi contactat de orice persoană vizată, la oricare dintre următoarele date de contact:

 • adresa de e-mail dpo@btrl.ro
 • sediul Sucursalei BT Italia din Via Baldo degli Ubaldi 184 B, Roma, Italia, cu mențiunea: “în atenția responsabilului cu protecția datelor personale”

Vă prezentăm în continuare Politica noastră în acest domeniu foarte important (în continuare și “Politica”), pe care ne angajăm să o revizuim periodic , în vederea îmbunătățirii ei continue, și să informăm persoanele vizate despre modificările de substanță aduse acesteia.

Prin această Politică ne îndeplinim față de persoanele vizate care sunt vizitatori ai website-ului BT Italia, cărora le prelucrăm date personale ca operator, obligația de informare conform art. 13 -14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”).

Vă prezentăm în continuare ce categorii de date personale prelucrăm, cine sunt persoanele vizate de această prelucrare, în ce scopuri utilizăm aceste date, către cine le putem dezvălui sau transfera, cât timp le păstrăm, în ce fel asigurăm securitatea lor, precum și care sunt drepturile pe care persoanele vizate și le pot exercita în legatură cu această prelucrare.

Dacă nu sunteți familiarizat cu sensul diferiților termeni de specialitate folosiți în GDPR sau în legislația aplicabilă în domeniul bancar, vă recomandăm să studiați și următoarea secțiune, referitoare la:

Când folosim în această Politică termenii de mai jos, aceștia vor avea următorul înțeles:

a) „Date cu caracter personal” sau ”date personale” sau ”date” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) „Prelucrarea datelor personale” sau „prelucrarea datelor" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

c) „GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

d) „Grupul Financiar BT” sau “Grupul BT” înseamnă Banca împreună cu entități controlate de aceasta (subsidiare/afiliați BT) precum, BT Microfinanțare IFN SA („BT Mic”), BT Asset Management S.A.I. S.A., ( „BTAM”), BT Leasing Transilvania IFN S.A. („BTL”), BT Direct IFN S.A. („BTD”), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A.(„BTCP”), BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA (BT Pensii)Idea::Bank, Victoria Bank, BT Leasing Moldova, BT Code Crafters SRL (“BT Code Crafters”), Improvement Credit Collection  SRL (“ICC”), Fundația Clubul Întreprinzătorului Român (“BT Club”), Fundația Clujul are Suflet și alte entități care este posibil să se alăture acestui grup în viitor;

e) „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene (UE) sau dreptul intern al unui stat membru UE, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul UE sau în dreptul intern;

f) „Persoana vizată” înseamnă orice persoana fizică ale cărei date personale sunt prelucrate.

g) „Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

h) „Parte terță” înseamnă o persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, alta decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator sunt autorizate să prelucreze date personale;

i) „Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul UE sau cu dreptul intern al unui stat membru UE nu sunt considerate destinatari;

j) "Autoritate de Supraveghere” înseamnă o autoritate publică  independentă instituită de un stat membru UE, responsabilă de monitorizarea aplicării GDPR. În Italia autoritatea de supraveghere este Il Garante per la protezione dei dati personali – “Il Garante”;

BANCA TRANSILVANIA Sucursala Italia (BT Italia) cu sediul în Roma, Via Baldo degli Ubaldi 184 B, cod fiscal/Partitia IVA 12530711006, număr REA/RM 1381265, înregistrată în Registrul băncilor și intermediarilor străini autorizați în Italia cu nr. 3437, telefon (+39) 33.7142.6978, adresa de e-mail: sucursalaitalia@bancatransilvania.it, website BT Italia: www.bancatransilvania.it, este sucursală a Băncii Transilvania S.A., instituție de credit, persoană juridică română cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, Cluj, cod poștal 400117, telefon 0264 308 028, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/4155/1993, având cod unic de înregistrare RO 5022670.

Prevederile acestei Politici se referă la prelucrările de date personale pe care BT Italia le realizează în calitate de operator pentru vizitatorii website-ului său.

C. Ce date personale prelucrăm vizitatorilor website-ului BT Italia, pentru ce le utilizăm și de la cine le avem

a. Cine este vizitator al website-ului BT Italia

Este un vizitator al website-ului BT Italia orice persoană fizică care accesează https://bancatransilvania.it (“website-ul BT Italia”).

b. Scopurile în care prelucrăm datele vizitatorilor website-ului BT Italia

Prin intermediul cookies sau a altor tehnologii similare vă prelucrăm datele oricând vizitați website-ul BT Italia în scopurile descrise pe larg în cadrul politicii de cookies și pe scurt în cadrul bannerului de setări de cookies.

Pentru website-ul https://bancatransilvania.it, Politica de cookies se regăsește în subsolul site-ului sau accesând următorul link: https://bancatransilvania.it/politica-de-utilizare-a-cookie-urilor/ .

Dacă completați date pe website-ul BT Italia în formulare pentru sesizări/cereri/reclamații, aplicații pentru produse/servicii/campanii ale băncii, abonări la newslettere din diverse domenii, prelucrăm datele înscrise în aceste formulare, după caz, pentru:

 •  luarea de măsuri/ furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/ sesizările/ reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană, inclusiv de autorități sau instituții;
 •  dovedirea cererilor/acordurilor/optiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/ agreate;
 •  efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 •  efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 •  arhivarea în format fizic/electronic a documentelor/infomațiilor, inclusiv copii de siguranță (back-up);
 •  realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta;
 •  asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT;
 •  prevenirea fraudelor.

Vă rugăm să aveți în vedere că abonarea sau dezabonarea vreunei adrese de e-mail pe care o introduceți în formulare/câmpuri de tipul/cu denumirea „newsletter”, disponibile pe website-uri BT pentru a primi informații din diverse domenii de interes se gestionează prin intermediul respectivelor formulare online (abonarea) și respectiv din link-uri de dezabonare din e-mailurile primite în urma abonării (dezabonarea).

c. Ce date personale prelucrăm vizitatorilor website-ului BT Italia

Dacă vizitați un website BT vă vom prelucra următoarele categorii de date personale:

 • date prelucrate prin intermediul cookies;
 • adresa IP;
 • date fiscale (ex. țara de rezidență fiscală, numărul de identificare fiscală);
 • date despre dispozitivul utilizat pentru accesarea website-ului (ex. dacă acesați website-ul de pe un laptop, calculator sau telefon și, în acest ultim caz, tipul sistemului de operare al telefonului);

  Suplimentar, când completați date în formulare de pe website-uri BT colectăm, după caz:

 • date de identificare: nume, prenume;
 • date de contact: adresa de e-mail, număr de telefon, adresa poștală.

d. De la cine avem datele personale ale vizitatorilor website-ului BT Italia

Datele pe care le prelucrăm vizitatorilor BT Italia le colectăm direct de la aceste personae vizate, atunci când viziteazăwebsite-ul și/sau completează unele formulare disponibile pe acest website.

Vă atragem atenția că website-ul BT Italia pot conţine link-uri către website-uri/pagini de social media administrate de alți operatori, care au propria politică de confidenţialitate/de prelucrare a datelor personale. Dacă accesați respectivele site-uri/pagini de social media sau completați date personale pe oricare dintre acestea, prelucrarea datelor dumneavoastră se supune politicii de confidenţialitate/de prelucrare a datelor personale a acelor website-uri/pagini de social media, pe care vă recomandăm să o citiți. BT nu își asumă nicio răspundere cu privire la prelucrările datelor dumneavoastră pe website-uri/pagini de social media care nu sunt controlate de bancă.

Temeiurile legale în baza cărora BT Italia prelucrează date personale ale vizitatorilor website-ului BT Italia sunt, după caz:

 • interesul legitim al băncii și/sau al unor terți (ex. pentru a raspunde unor solicitari pe care ni le adresati prin intermediul unor formulare de pe website sau pentru prevenirea fraudelor etc);
 • consimțământul persoanei vizate (ex. pentru plasarea unor tipuri de cookies, pentru abonarea la newsletters etc);
 • obligația legală (ex. când avem obligația de a transmite datele solicitate de unele autorități)

În cazul în care vă prelucrăm datele în temeiul interesului legitim al nostru sau al unor terți, puteți să vă opuneți acelor prelucrări pentru motive legate de situația dumneavoastră particulară.

Dacă vă prelucrăm datele în baza consimțământului/acordului dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți oricând acest acord. Cu toate acestea, retragerea nu va afecta prelucrările anterioare ale datelor dumneavoastră (ex. prelucrarea datelor prin intermediul unora dintre cookies are la bază consimțământul dumneavoastră. Dacă nu vă exprimați acordul pentru plasarea acestor cookies puteți folosi website-ul BT  Italia fără nicio consecință negativă pentru dumneavoastră).

Atunci când prevederile legale ne obligă să prelucrăm anumite date într-o anumită situație, nu puteți refuza prelucrarea lor.

Datele personale ale vizitatorilor website-ului BT Italia pe care le prelucrăm pot fi uneori dezvăluite/tranferate de BT în conformitate cu principiile GDPR, în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație și doar în condiţii care asigură deplină confidențialitate și siguranţă a lor.

Ne angajăm să respectăm drepturile și libertățile fundamentale ale omului în cazul unor asemenea dezvăluiri, în special dreptul la protecția datelor personale și dreptul la viața privată și să evaluăm periodic activitatea noastră în acest domeniu, pentru a ne asigura că aceste drepturi sunt mereu respectate.

Dacă anumite autorități/instituții publice ne vor solicita furnizarea unor date personale, ne angajăm că acestea vor fi dezvăluite numai dacă avem o obligație legală sau un interes legitim, numai în baza unor proceduri interne clare și doar cu aprobarea unor persoane cu funcție de conducere.

Vom pune la dispoziția autorităților numai datele strict necesare și dacă se va dovedi că am realizat asemenea dezvăluiri de date personale cu nerespectarea drepturilor omului, ne angajăm să reparăm prejudiciul produs persoanelor vizate.

 Categoriile de destinatari cărora putem să le dezvăluim date personale, după caz, sunt:

 • entități din cadrul Grupului Financiar BT;
 • parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizați în activitatea BT, precum, dar fără a se limita la prestatori/furnizori de: servicii IT (mentenanță, implementare, suport, cloud), servicii de arhivare în format fizic și/sau electronic, servicii de audit, servicii conexe cardurilor, servicii de studii/cercetare de piață, servicii de transmitere de e-mail/SMS/telefonie,  servicii de marketing, alte servicii prestate de furnizori către care BT a externalizat anumite servicii financiar-bancare etc);
 • furnizori de platforme de social media;
 • autorități și instituții publice;

Unii dintre partenerii contractuali care ne prestează servicii necesare pentru buna desfășurarea a activității noastre și/sau subcontractori ai acestora nu sunt locați în spațiul Uniunii Europene (U.E.) sau al Spațiului Economic European (S.E.E.), ci în alte state (“țări terțe”).

Atunci când acești parteneri/subcontractorii acestora sau organizații internaționale pot să aibă acces la datele personale pe care noi le prelucrăm, nu vom permite transferul datelor decât atunci când este strict necesar și numai în baza unor decizii de adecvare sau, în lipsa acestor decizii, în baza unor garanții adecvate prevăzute de GDPR.

Pentru a ne asigura că aceste transferuri respectă drepturile omului, în special dreptul la protecția adecvată a datelor personale oriunde ar fi acestea prelucrate, ne angajăm ca - atât înainte de a permite transferul datelor către țări terțe sau organizații internaționale, cât și pe întreaga perioadă în care transferul se realizează, inclusiv când au loc modificări ale circumstanțelor avute în vedere inițial- să analizăm dacă există riscuri pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate și să le gestionăm în mod corespunzător, inclusiv prin luarea unor măsuri suplimentare necesare, astfel încât datele să beneficieze de același nivel de protecție de care ar beneficia în U.E./S.E.E.

Comisia Europeană poate decide că unele țari terțe, unele teritorii ori unele sectoare dintr-o țară terță asigură un nivel de protecție adecvat datelor personale. Comisia Europeană a emis decizii de adecvare pentru următoarele țări terțe/sectoare: Andorra, Argentina, Canada (numai societățile comerciale), Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelandă, Uruguay, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii, Coreea de Sud. Către aceste țări/sectoare (în măsura în care nu va fi emisă o decizie contrară în privința oricăreia dintre ele), cât și către alte țări cărora Comisia le va recunoaște în viitor un nivel de protecție adecvat, transferurile de date personale nu necesită autorizări speciale și sunt asimilate dezvăluirilor de date personale către destinatari din U.E./S.E.E. Lista actualizată a țărilor terțe cărora le-a fost emisă decizie de adecvare este cea menționată pe site-ul Comisiei Europene.

Către orice altă țară terță sau organizație internațională vom realiza transferuri ale datelor personale numai în baza unor garanții adecvate permise de GDPR, de regulă cele constând în Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană pe care le puteți găsi aici și, dacă aceste garanții nu vor fi suficiente, vom lua și alte măsuri suplimentare pentru protecția adecvată a datelor.


Datele personale ale vizitatorilor website-ului BT Italia nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate. Unele profile pot fi realizate însă în baza cookies, dacă v-ați exprimat consimțământul pentru plasarea acestora.

Păstrăm datele personale ale vizitatorilor website-ului BT Italia adoar atât cât este necesar pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor în care acestea sunt colectate.

Tuturor persoanelor vizate le sunt garantate drepturile de mai jos cu privire la datele lor personale prelucrate de BT.

Trebuie să stiți că tratăm cu cel mai înalt grad de profesionalism aceste cereri și situația acestora este adusă periodic la cunoștința conducerii Băncii.

Fiecare dintre cereri este atent analizată, răspunsurile la acestea sunt documentate și, ori de câte ori este necesar, luăm măsuri de corecție pentru a ne asigura că respectăm drepturile pe care le aveți cu privire la prelucrarea legală și protejarea corespunzătoare a datelor dumneavoastră, care este o componentă esențială a obligației noastre de a respecta drepturilor omului.

a) dreptul de acces: persoanele vizate pot obține de la BT confirmarea că le sunt prelucrate datele personale, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date personale prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept permite persoanelor vizate să obțină gratuit copia datelor personale prelucrate;

b) dreptul la rectificare: persoanele vizate pot să solicite BT să modifice datele incorecte ce le privesc ori, după caz, să completeze datele care sunt incomplete;

c) dreptul la ștergere (dreptul “de a fi uitat”): persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor lor personale atunci când:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
 • a fost retras consimțământul pentru prelucrarea datelor personale și BT nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri;
 • datele personale sunt prelucrate contrar legii;
 • datele personale trebuie șterse conform legislației relevante;

d) dreptul la retragerea consimțământului: persoanele vizate pot să își retragă oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale prelucrate în acest temei legal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor realizate anterior retragerii;

e) dreptul de opoziție: persoanele vizate se pot opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al BT, din motive care țin de situația lor specifică;

f) dreptul la restricționarea prelucrării: persoanele vizate pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor personale dacă:

 • contestă corectitudinea datelor personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • datele nu ne mai sunt necesare dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanță;
 • în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile legitime ale BT ca operator prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

g) dreptul la portabilitatea datelor: persoanele vizate pot solicita, în condițiile legii, ca banca să le furnizeze anumite date personale într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate doresc, BT poate transmite respectivele date unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

h) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere dacă apreciază că le-au fost încălcate drepturile:

Pentru exercitarea la BT Italia a drepturilor menționate la punctele a) – g) de mai sus, vă rugăm să folosiți datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de BT (DPO BT), trimițând cererea în oricare dintre următoarele modalități:

 • la adresa de e-mail dpo@btrl.ro
 • pe cale poștală, la adresa din din Via Baldo degli Ubaldi 184 B, Roma, Italia, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor”

Înainte de a ne trimite cererea, vă recomandăm să citiți instrucțiunile din secțiunea ”Cum îți exerciți drepturile GDPR la BT” disponibilă pe Privacy Hub.

 BT are elaborat un cadru intern de politici, proceduri și standarde pentru a păstra securitatea datelor personale. Acestea sunt revizuite periodic pentru a respecta reglementările ce sunt aplicabile Băncii și cele mai înalte standarde în domeniul securității datelor.

În mod specific, Banca adoptă și aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor personale și prelucrarea acestora numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul datelor personale.

Angajații BT au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga ilegal datele personale la care au acces în cadrul activității lor profesionale.

Toți salariații sunt instruiți periodic în domeniul prelucrării și protecției datelor personale.

În cazul în care datele dumneavoastră sunt implicate în incidente care constituie încălcări ale securității acestora și dacă în urma evaluării pe care o realizăm cu privire la incident ajungem la concluzia că acest incident este susceptibil să producă riscuri ridicate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, ca persoană vizată, ne angajăm să vă informăm despre producerea încălcării și să vă punem la dispoziție toate informațiile prevăzute de lege pentru aceste cazuri.

La BT ne asigurăm – atât înainte de a intra în relații contractuale cu parteneri/furnizori  care au nevoie să aibă acces la datele personale (ca persoană împuternicită de operator), cât și pe întreaga perioadă în care aceștia au acces la date – că aceștia:

 • prelucrează datele numai în numele și sub instrucțiunile băncii (cu excepția cazului când au obligația legală să le prelucreze);
 • au implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea corespunzătoare a datelor;
 • își asumă obligații contractuale în conformitate cu prevederile GDPR și aceste obligații sunt respectate;
 • nu dezvăluie datele personale altor persoane împuternicite decât cu autorizarea prealabilă a BT;
 • dacă nu pot asigura prelucrarea datelor doar în U.E./S.E.E., realizează transferul datelor către țări terțe sau organizații internaționale numai în baza unor decizii de adecvare sau garanții adecvate prevăzute de GDPR, inclusiv iau măsuri suplimentare dacă este necesar pentru protecția adecvată a datelor

Garantăm că BT nu va vinde datele personale niciunei persoane vizitate și că va dezvălui aceste date doar celor în drept să le cunoască, cu respectarea principiilor și obligațiilor stabilite de lege.

Prezenta politică este revizuită în mod regulat pentru a garanta drepturile persoanelor vizate și pentru a îmbunatăți modurile de prelucrare și protecție a datelor personale.